1. prezentačný blok / ZNÁME VERZUS NEZNÁME / Mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore

 

  • 9:30   Mgr. Lucia Benická, riaditeľka Galérie umelcov Spiša: Utilitárne body – minulosť a prítomnosť: otvorenie kolokvia

 

  • 9:50    Mgr. Zuzana Juháziová, kurátorka Galérie umelcov Spiša: U-Points – sochárske realizácie vo verejnom priestore na území regiónu Spiš

Výskumný projekt Galérie umelcov Spiša sa zameriava na mapovanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore miest a obcí regiónu Spiš, ktoré vznikali od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Projekt po prvýkrát prináša ucelený súpis sochárskych realizácií s definovaním ich lokácie a prisúdením autorstva. Územie regiónu Spiš ukrýva „nevidené“, časom zabudnuté a v meniacom sa prostredí splývajúce sochárske realizácie.

---

Mgr. Zuzana Juháziová je historičkou umenia a kurátorkou. V r. 2017 absolvovala magisterské štúdium na Semináři dějín umění na Masarykovej univerzite v Brne (CZ). Od r. 2018 do konca septembra r. 2002 pôsobila ako kurátorka Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde sa podieľala na komplexnej e-archivácii dokumentov galérie, asistovala pri príprave a realizácii výstav a podieľala sa na príprave edukačných programov. Pre galériu kurátorsky realizovala výstavu o dialógu ilustrácie a keramiky pod názvom Narnia: Iný príbeh a v r. 2018 – 2020 realizovala výskum a výstupy projektu U-Points / Utilitárne body na území regiónu Spiš.

 

  • 10:15   Mgr. Juraj Pavlis – historik, Múzeum Spiša: Budovanie, rúcanie a obnova historickej pamäti na príklade obyvateľov, významných dejinných postáv a im venovaným pamätníkom na území mesta Spišská Nová Ves

Odborný príspevok sa venuje odkazu na život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika, jeho matky Albertíny a brata Ladislava Štefánika. Koná tak na príklade výstavby troch doterajších spišskonovoveských pamätníkov venovaných pamiatke M. R. Štefánika. Kladie si za cieľ porovnať okolnosti ich vzniku s okolnosťami za ktorých bol postavený pamätník kpt. Jána Nálepku. Sleduje, ako ich budovanie pretváralo vývoj historickej pamäti mesta Spišská Nová Ves a aké zámery sa za výstavbou týchto monumentov skrývali.

---

Mgr. Juraj Pavlis je historikom a kurátorom Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Je autorom publikácie 2. svetová vojna a územie dnešného okresu Spišská Nová Ves. Je spoluautorom kolektívnej monografie Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v r. 1918 – 1920. Je členom výboru Komisie pre zbierkový dejín techniky pri Zväze múzeí na Slovenku. Venuje sa najmä dejinám 1. a 2. svetovej vojne a dejinám techniky.

 

  • 10:35   Mgr. Roman Popelár – riaditeľ, Záhorska galéria Jána Mudrocha v Senici: Exteriérové sochárske realizácie na území Bratislavy (1945 – 2012)

Príspevok sa zameriava na sochárske diela, ktoré v jednotlivých dekádach v 2. pol. 20. storočia a začiatkom 21. storočia poznačili kolorit mesta, resp. jednotlivých mestských častí Bratislavy. Zreteľ bude kladený na autorov, ktorých charakterizovala angažovaná a dekoratívna tvorba. Prezentácia východiskových riešení verejného priestoru z pohľadu sochy v architektúre a vo verejnom priestore.

---

Mgr. Roman Popelár je historikom umenia a kurátorom. Je autorom vyše 700-stranového súpisu sôch s názvom Sochárske diela na území Bratislavy (1945 – 2012), rovnako autorom malej monografie Jozefa Srnu ml. V novom svetle. V r. 2005 – 2008 bo riaditeľom bratislavskej Galérie MEDIUM. Spoluzakladal združenie Resculpture.sk, asociácia sochárov (2010). Od r. 2011 je odborným garantom a kurátorom podujatia Bienále plastiky malého formátu. V r. 2013 – 2019 pracoval ako kurátor súčasného umenia v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Od r. 2019 je riaditeľom Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.

 

  • 11:00    Mgr. Zuzana L. Majlingová – kurátorka, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici: Výtvarné diela na území Banskej Bystrice 1945 – 2015

Projekt je zacielený na fotografickú a katalogizačnú dokumentáciu výtvarných diel z obdobia rokov 1945 – 2015, ktoré boli vytvorené na území mesta Banská Bystrica. Zhotovenie súpisu umeleckých diel iniciovala Zuzana L. Majlingová a občianske združenie Arttoday.  Výstupom výskumu sa stala webová stránka, ktorej cieľom bolo vybudovať centrálnu evidenciu moderného výtvarného umenia a otvoriť diskusiu o súčasnom charaktere i postavení umenia vo verejnom priestore mesta a jeho možnej ochrane. Príspevok sa zameriava na príklady praxe a spolupráce rôznych inštitúcií a jednotlivcov, ktorých cieľom je ochrana výtvarných diel vo verejnom priestore mesta Banská Bystrica.

---

Mgr. Zuzana L. Majlingová, je historičkou umenia a kurátorkou. V súčasnosti pôsobí v Stredoslovenskej galérií v Banskej Bystrici. Pripravila desiatky výstav súčasného umenia vrátane monografických výstav a katalógov domácich umelcov a umelkýň. Vo svojej praxi sa venuje špecifickým kultúrnym a spoločenským fenoménom. Od roku 2014 systematicky skúma umenie vo verejnom priestore mesta a regiónu Banská Bystrica, kde aj trvalo žije.

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz