2022 / VÝSTAVY V GUS – 35. VÝROČIE ZALOŽENIA GUS

 

35. jubileum Galérie umelcov Spiša v r. 2022 sa nesie v znamení originálnej výstavnej dramaturgie a špecifických programov pre verejnosť. Galéria bola založená v r. 1987 ako najmladšia pamäťová inštitúcia na Slovensku s cieľom vytvoriť prezentačnú platformu pre regionálne i národné umenie. V jubilejnom roku spravuje zbierku v počte 2420 umeleckých diel a uvádza 13 nových výstavných produkcií, 3 stále expozície, 4 exteriérové prezentácie a 2 výstavy v spolupráci. Gró jubilejných osláv prebehne v stredu, 13. júla pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja p. Rastislava Trnku a vo výstavných konceptoch od stredy, 16. novembra. Zo širokého spektra výstav galéria prehodnocuje zbierkový fond v projektoch „Superhrdinovia“, „Od mimézis k hyperrealite / Akvizície v interakcii II.“, „Storočnice“ a dokumentačný fond v projekte „Artis Monumentum, 1987 – 2022“. Aktuálne výstavné produkcie vychádzajú z priorít odborného výskumu a spracovania nosných tematických, autorských a zbierkotvorných okruhov v originálnych interpretáciách.

 

DO 27. 3. 2022 

 

ŠTEFAN KUBÍK: SOCHY – KRESBY 

Profilová výstava Štefana Kubíka (1941 – 2006) k nedožitým osemdesiatim rokom je prierezom tvorby s akcentom na sochu v dialógu s kresbami a skicami. Autorova tvorba sa vyznačuje svojbytným spôsobom spracovania materiálu – dreva, ako i majstrovským ovládaním priestoru a tvaru. Ťažisko výstavy tvorí kresba a sochárska tvorba z pozostalosti autora, doplnená exponátmi zo zbierky galérie. 

Cyklus výstav Profily.  

Kurátorky: Mgr. Ľuba Belohradská, Mgr. Klára Kubíková – in memoriam.

 

KRÍŽOM KRÁŽOM

Zo zbierky: Katarína Balúnová, Tomáš Agat Blonski (PL), Miroslav Bonk, Pavol Breier, Eva Čarnoká, František Guldan, Jozef Hanula, Milan Hnat, Alan Hyža, Ladislav Kacvinský, Martin Kacvinský, Petra Konôpková, Otto Korkoš, Gabriel Kosmály, Matúš Lányi, Emil Makovický, Jaroslav Malík (CZ), Alexander Olszewski (PL), Viliam Pirchala, Peter Pollág, Peter Rónai, Mária Rudavská, Emil Sedlák, Mikuláš Siranko, Monika Stacho, Amalka Ľudmila Valenčíková, Peter Župník.

Hostia: Filipe Vilas Boas (PT), Milena Dopitová (CZ), Alejandro Mañas García (ES), Joa Zak (PL).

Výstava je putovaním cez zbierku galérie v hľadaní kríža ako znaku a symbolu so zámerom prekročiť náboženský význam kríža a poukázať na nové konotácie a súvislosti v rámci konfrontácie jednotlivých umeleckých diel, ktoré sú cez výskum zbierky selektované tak, aby nadväzovali dialóg. Výber diel sa vyznačuje širokým časovým rozpätím od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Výstava prezentuje 27 autorov zo zbierky v dialógu so 4-mi zahraničnými umelcami (CZ, ES, PL, PT), ktorí ponúkajú nový pohľad na tému a rozširujú interpretačnú rovinu.

Cyklus výstav Zbierka v dialógu.

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

  

IVANA SLÁVIKOVÁ: PONÁRANIE / VYNÁRANIE 

Intermediálna výstava je poetickým imerzným zážitkom, ktorý prepája minulosť s prítomnosťou, hľadajúc diferentné roviny osobného prežívania. Autorka sa na profesionálnej úrovni potápa v studených vodách strednej Európy, čo jej cez skúsenosť limitov vlastného tela umožňuje nachádzať nové prístupy v umení.

Cyklus výstav Profily.

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

 

6. 4. – 3. 7. 2022  

 

NADIA ROVDEROVÁ (CZ/SK) & SUZANNE PASTOR (CZ/USA)

Výstava ako intermediálny dialóg fotografie, objektov a inštalácie v rôznych obsahových posolstvách dopĺňa prezentáciu súčasnej fotografie v stredoeurópskom kontexte a je prvou spoločnou prezentáciou autoriek na Slovensku. Vizuálna poézia Nadi Rovderovej, evokujúca základné zložky psyché formou „fotografických malieb“ je konfrontovaná s objektmi a experimentmi Suzanne Pastor, ktorej diela vrstvia čas i priestor v trojrozmerných asamblážach, evokujúcich slobodu formy a materiálu.

Cyklus výstav Dvojice.

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS.

 

UČITELIA I DEJATELIA

Autori: Ivan Bobula, Anna Fedáková, Marián Hennel, Štefan Hudzík, Zdeněk Jeřábek, Eva Končeková, Otto Korkoš, Peter Krupa st., Emil Labaj, Rudolf Rabatin, Imrich Svitana, František Žoldák

Výstava reflektuje umeleckú činnosť 12-tich pedagógov a osobností, výtvarne pôsobiacich na Spiši, ktorí sa výrazne podieľali na výchove mladej generácie výtvarníkov a na rozvoji regionálnej kultúry.

Cyklus výstav Téma.

Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.

 

ROLAND NEUPAUER: TIME LOOP

Výstava je prehodnotením tvorby autora v rámci osamotenosti a sociálnej izolácie, do ktorej cez štrbiny mediálnych obrazoviek a dát nemilosrdne presakujú globálne vplyvy. Inšpirácie medzi prírodnou krajinou a civilizáciou trhových mechanizmov a kryptomien sa stávajú hnacím motorom konštrukcie a dekonštrukcie obrazov, kde na pozadí expresívnych výbuchov farieb vyrastá hmota iluzívnej geometrie.

Cyklus výstav Profily.                       

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

 

13. 7. - 6. 11. 2022   

 

HUMAN ANIMAL II.  / VLK SÝTY, OVCA CELÁ, PRASA VYSMIATE  

Autori:  Alena Adamíková, Robert Bielik, Helmut Bistika, Lenka Černota (CZ), Pola Dwurnik (PL), Tomáš Džadoň, Jarmila Sabová Džuppová, Matej Fabian, Jana Farmanová, Andrew Ellis Johnson (USA), Tomáš Klepoch, Jaroslav Malík (CZ), Oľga Paštéková, Jozef Pilát, Matej Rosmány, Adam Šakový, Michaela Šuranská, Ján Triaška, Marc Vilallonga (ES), Ján Zelinka.

Medzinárodný projekt nadväzuje na výstavu Human Animal I. / Najbližší príbuzní. Druhá edícia podlieha snahe o uchopenie vzťahu k zvieratám, ktoré sa viažu k agrárnym lokálnym tradíciám a zároveň sa s nimi spája množstvo symbolických, mytologických a náboženských významov (vlk, ovca, prasa). Zaoberá sa človekom ako integrálnou súčasťou živočíšnej ríše a jeho vzťahu k vybraným zvieratám z viacerých uhlov pohľadu a v nadväznosti na kultúrno-historický vývoj.

Cyklus výstav Téma.                                                                       

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS

 

ARTIS MONUMENTUM, 1987 – 2022 

Pokračovanie dokumentačnej výstavy Kontajner spomienok k 35. výročiu ponúka retrospektívny pohľad na komplexnú činnosť galérie od r. 1987 až po súčasnosť. Prezentované fotografie, články, texty a iné dokumenty bezprostredne súvisia s formovaním galérie a jej etablovaním sa na pôde výtvarného umenia. 

Cyklus Príbeh galérie.

Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová – GUS.     

 

EDITA VOLUŠČUKOVÁ: LABORATÓRIUM  

Súkromná dilema autorky vo vzťahu k výtvarnému umeniu a prírodným vedám odzrkadľuje jej nepretržitý záujem a reflexiu na dianie v súčasnom globálnom svete, na jeho aktuálne smerovanie, ale aj dôsledky, ktoré toto „moderné“ dianie prináša.

Cyklus výstav Profily.

Kurátori: Mgr. Jozef Ridilla, Mgr. Lucia Benická – GUS

 

ROBO KOČAN: PRÍBEHY V DEPOZITÁROCH

Obrazové príbehy, hľadanie súvislostí a konfrontácia diel v depozitároch, ktoré tvoria "trináste komnaty" galérií. Fascinácia zátišiami z uložených a navrstvených výtvarných diel, ktoré autor snímal počas projektu Digitálna galéria v r. 2013 – 2015. 

Cyklus výstav Téma.   

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS.

 

16. 11. 2022 – 27. 3. 2023  

 

SUPERHRDINOVIA

Autori: Andor Borúth, Slavo Durkaj, Aksel Haagensen (EE), Jozef Hanula, Jana Huljaková, Martin Imrich, János Istók, Petr Jedlička (CZ), Zdeněk Jeřábek, Ladislav Kacvinský, Hugo Klein, Matúš Lányi, Adam Macko, Ladislav Mednyánszky, August Meissl, Eva Moflárová, Jan Pfeiffer (CZ), Viliam Pirchala, Peter Pollág, Richard Roháč, Peter Rónai, Mikuláš Siranko, Juraj Škatulár, Magda Tothova (DE), Miro Trubač, Heidi Vogel (DE), Vladimíra Weiss a iní.

Výstava sa zaoberá témou hrdinu / hrdinky v širšom historicko-kultúrnom kontexte s cieľom predstaviť obsiahly záber umelcov zo zbierky galérie od konca 19. storočia až po súčasnosť, daných do konfrontačných dialógov s dielami prizvaných zahraničných autorov, ktorí ponúkajú nové pohľady na tému. Diela mapujú rôzne prístupy k otázke hrdinstva a to v otvorenom interpretačnom rámci a tematickom členení do troch celkov: Hrdinovia na výslní, Hrdinovia na rozhraní, Osobní superhrdinovia.

Cyklus výstav Zbierka v dialógu.

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.  – GUS.

 

OD MIMÉZIS K HYPERREALITE / AKVIZÍCIE V INTERAKCII II.

Autori: Zuzana Antalová, Katarína Balúnová, Tomáš Agat Błoński, Slavomír Durkaj, Paulína Halasová, Milan Hnat, Petr Jedlička, Quirin Jedlička, Martin Kacvinský, Robo Kočan, Jaroslav Malík, Annamária Mikulíková, Ivan Novotný, Peter Rónai, Peter Smik, Imrich Svitana, Simona Štulerová, Eva Tkáčiková, Amalka Ľudmila Valenčíková, Vladimíra Weiss, Peter Župník.

Edukačno-prezentačná výstava prezentuje tvorbu 21 autorov a 35 diel diel zo zbierky, ktoré sú členené na tri témy (Tvárou v tvár, Biomorfné tvary a fotografické experimenty, Industria) a päť aktívnych interakcií. Počet diel reprezentuje 35 rokov existencie galérie.

Cyklus výstav Zbierka.

Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS.

 

STOROČNICE

Autori: Ján Šimo-Svrček, Emil Paulovič, Michal Petrek

Prehodnotenie tvorby „storočných autorov“ nadväzuje na systémové spracovávanie autorských profilov zo zbierky galérie.

Cyklus výstav Jubilanti.

Kurátorky: Mgr. Kamila Paceková, Mgr. Mária Šabľová – GUS

 

 

2022 / VÝSTAVY V SPOLUPRÁCI

 

od 24. 2. 2022 / Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice

Amálka Ľudmila Valenčíková: IN(timity)

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

 

21. 6. 2022 – 23. 10. 2022 / Krajská galéria v Prešove

Imrich Svitana: Hodiny, dni, mesiace, roky... 

Kurátor: PhDr. Miro Procházka

 

22. 6. 2022 – 28. 8. 2022 / Banícke múzeum - Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí

Štefan Kubík: Sochy – Kresby

Kurátorka: Mgr. Ľuba Belohradská

  

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz