VÝSTAVNÝ PLÁN V R. 2021

 

 

22. 2. – 6. 6. 2021 

 

JOZEF SEDLÁK: FOTOGRAFICKÁ ESCHATOLÓGIA 

Výstava je tematicky zameraná na reflexie bytia a zaoberá sa otázkami posledných vecí človeka s posolstvom ‒ "vanitas vanitatum et omnia vanitas..." Vybrané cykly z oblasti výtvarnej a konceptuálnej fotografie v užšom tematickom kontexte priamo korešpondujú s filozofiou doterajšej autorovej tvorby. Fotograf Jozef Sedlák, predstaviteľ konceptuálnej a procesuálnej fotografie, je autor, ktorý vo svojej tvorbe nerieši len formálne otázky umenia, technologické či experimentálne možnosti fotografie, ale cez médium fotografie vypovedá o všeobecne platných duchovných rozmeroch človeka s ambíciou vyprovokovať ho k hľadaniu odpovedí na najhlbšie otázky o zmysle ľudského bytia, smrti, zmysle bolesti a utrpenia, osude človeka a sveta, dotýka sa problému absolútna a hraníc ľudskej existencie.

Cyklus výstav PROFILY.

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS. 

  

U-POINTS – TRANZIT: MAREK JAROTTA 

Výstava je súčasťou projektu U-Points. V autorových maľbách sú nosnou témou verejné priestory v kontexte urbanizmu a architektúry ‒ tranzitné priestory spájajúce energiu pohybu v kontraste k nemennej existencii jednotlivých účelových elementov občianskej vybavenosti. Pre umelca je zobrazenie vybranej témy symbolické – pýta sa, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Jarottu priťahuje architektúra, ktorá stojí mimo všeobecného záujmu. Interiéry stavieb z polovice minulého storočia poznačené funkcionalizmom a socialistickou estetikou pôsobia chladne a odcudzene, predstavujú priestory, ktoré sú tu len preto, aby slúžili svojmu účelu.

Cyklus výstav PROFILY.

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

 

TELESKOP / VESMÍR V ZBIERKE

Autori: Lucia Bérešová • Tomáš Agat Błoński • Eva Tkáčiková • Samuel Čarnoký • Jaroslav Čech  • Marián Čižmárik • Ryszard Dudek • Slavomír Durkaj • Alexander Eckerdt • Vlado Eliáš • Anna Fedáková • Eva Fišerová • Marián Hennel • Silvia Kassayová • Jana Kiselová-Siteková  • Petra Konôpková (rod. Petríková) • Mikuláš Kravjanský • Eva Melkovičová • Vladimír Popovič • Peter Roller • Peter Rónai • Emil Sedlák • Rudolf Sikora • Mikuláš Siranko • Peter Smik  • Imrich Svitana • Jakub Špaňhel • Simona Štulerová • Edita Vološčuková • Peter Župník  

4 zahraniční hostia: Xesco Mercé (ES) • Jose Antonio Picazo (ES) • Dejan Radovanovic (CA) • Vika Shumskaya (UA) 

 

Výstava s podtitulom VESMÍR V ZBIERKE je tematickým výberom diel, ktoré zobrazujú atmosféru noci a nočnej oblohy so zaostrením na individuálne vesmíry mikro a makro „astro – logických“ pozorovaní. Pozorovanie nočnej oblohy cez teleskop rozličných umeleckých realizácií nereflektuje len astronomické a prírodné javy, ale paradoxne sa stáva lupou, ktorá sleduje kultúrno-spoločenské udalosti v širších súvislostiach.  Rôznorodosť médií od maľby cez grafiku, koláž, fotografiu, objekt a video potvrdzuje rozsiahlosť zbierky systematicky budovanej od roku 1987.Výstava predstavuje široký záber umelcov od mladej po strednú a staršiu generáciu so zaradením viacerých diel už nežijúcich autorov. Výstava je rozdelená do viacerých celkov: Prechádzka nočnou krajinou a mestom, Nočné smútky, Solar Eclipse, Makro a mikro vesmír, ktoré reflektujú atmosféru noci so zameraním na pozorovanie nočnej oblohy cez teleskop rozličných umeleckých realizácií.

Cyklus výstav ZBIERKA V DIALÓGU.

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

 

 

22. 2. – 31. 10. 2021  

 

VYTVORENÉ NA SLOVENSKU _SUVENIR SPIŠ 2020

Autori: Eva Čarnoká, Samo Čarnoký, Lucia Tallová, Tero Abaffy, Jakub Liška, Michal Šumichrast, Nina A. Šošková.

Unikátny moderný suvenír inšpirovaný Spišom v dielach šiestich slovenských umelcov a dizajnérov. Výsledné suveníry, umelecké diela, ktoré prezentujú moderný umelecký pohľad na slovenský suvenír budú dostupné na contemporarysuvenir.sk

Autorka projektu: Nina A. Šošková. 

 

  

16. 6. – 31. 10. 2021

 

HUMAN ANIMAL I. / NAJBLIŽŠÍ PRÍBUZNÍ – OPICA, PES, MAČKA

Autori: Alena Adamíková, Šárka Koudelová (CZ), Jana Farmanová, Jana Hatalová, Ján Jahuniak, Richard Kitta, Matúš Lányi, Megan Laurent (FR), Brigida Machado (PT), Igor Ondruš, Matej Rosmány, Miroslav Trubač, Marc Vilallonga (ES), Ján Zelinka, Peter Župník a iní. 

Medzinárodná tematická výstava súčasného umenia sa zaoberá človekom ako integrálnou súčasťou živočíšnej ríše, a to z viacerých uhlov pohľadu a v nadväznosti na kultúrno-historický vývoj. Podnázov výstavy indikuje zameranie pozornosti na zvieratá, ktoré sú človeku geneticko-biologicky, či svojou prítomnosťou v priebehu dejín najbližšie: opica, pes a mačka. Výstava reflektuje človeka ako zviera a odkazuje k jeho ľudským charakteristikám a vlastnostiam, ako i samotný vzťah človeka k zvieraťu.

Cyklus výstav TÉMA.

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

  

DEGROWTH: ADAM MACKO & PETER CÁBOCKY

Výstava umelcov Petra Cábockého a Adama Macka skúma vzťahy medzi post-minimalistickou maľbou a myšlienkou ne-rastu, pomocou autorských stratégií dematerializácie, deskillingu zarytosti tvoriť maloformátové a neambiciózne maľby, či kritickej práce s režimami viditeľnosti. Vedomé stanovovanie si limitov maľby ako odolávanie rastu (Peter Cábocky), opustené telo ako priestor pre afekt v ére telesného „zušľachťovania“ a biochemickej kultivácie (Adam Macko). Spojená výstava nie je produktom workshopu či projektu, nie je ani kolektívnym skúmaním, je to malá výstava reflektujúca možnosti udržateľnej umeleckej práce. 

Cyklus výstav NOVÉ MENÁ - NOVÉ MÝTY.

Kurátorka: Mgr. Ivana Komanická, PhD.

 

PETER ŽUPNÍK: ANIMA

Unikátna tematická výstava ANIMA prezentuje animálne feérie zo štyroch dekád autorovej tvorby: dominuje svet „duchov“ zvierat v domaľovanej čierno-bielej i digitálnej fotografii. Je to príbeh o hľadaní skrytých tajomstiev, o premene zdanlivo obyčajných tvorov na niečo iné, než v skutočnosti sú.  Autor uvádza: „Sú to momentky z môjho i zvieracieho života: pomaly ich dopĺňam, zjavujú sa mi občas a vo všetkom – vtedy sa priblížim ako šelma a zachytím imaginárny moment z ich života. Animálny svet ma neprestáva fascinovať, niekedy mám pocit, že mu rozumiem...“

Cyklus výstav TÉMA.

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS. 

 

 

16. 6. – 27. 10. 2021 

 

ALAN HYŽA: SPIŠ – TIENE A OZVENY

Premiéra výstavy renomovaného slovenského fotografa, známeho ako výnimočného dokumentaristu, je zameraná na krajinu a človeka ‒ stíšenie a hľadanie odkazov minulosti prináša v tvorbe nový rozmer: dostávame sa k „jadru“ Spiša. Človek bez mena symbolizuje súčasnú komunitu regiónu, z ktorého pochádza aj sám autor, vybrané portréty sa viažu k univerzálnym ľudským príbehom. Krajina je meditatívnou reflexiou na nevidené stopy minulosti – vybrané lokácie sú historické miesta s duchovnou hodnotou, nesúce stopy storočí a ich skrytých príbehov. Limitovaný počet fotografií má charakter vintáží, práca s klasickým formátom fotoaparátu 8x10 (inches) určuje aj tradičný rozmer ručne zväčšovaných čierno-bielych obrazov: Hyža prináša do svojej tvorby nový rozmer dokumentu v kombinácii s výtvarným videním a nadčasovým obsahovým posolstvom.

Cyklus výstav PROFILY.

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS. 

 

  

2. 11. 2021 – 28. 11. 2021

 

PAVOL BREIER: ORAVSKÍ PASTIERI

Ojedinelý fotografický dokument zo súčasnosti i minulosti života pastierskej komunity na Orave. Portréty a krajina v rozpätí štyroch dekád tvorby sú súdobou obrazovou sociologickou štúdiou o oravských pastieroch po ich odchode do dôchodku.

Cyklus výstav PROFILY.

Kurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS. 

 

 

10. 11. 2021 – 27. 3. 2022 

 

ŠTEFAN KUBÍK: SOCHY – KRESBY 

Profilová výstava Štefana Kubíka prezentuje prierez jeho tvorby s akcentom na sochu, v dialógu s kresbami a skicami. Autorova tvorba sa vyznačuje svojbytným spôsobom spracovania materiálu – dreva, majstrovským ovládaním priestoru a tvaru. Autor sa venoval kresbe, komornej sochárskej a monumentálnej tvorbe.

Cyklus výstav PROFILY.

Kurátorka: doc. PhDr. Ľuba Belohradská, CSc.

 

 

1. 12. 2021 – 27. 3. 2022

 

KRÍŽOM KRÁŽOM

Zo zbierky (cca 20 autorov): Tomáš Agat Blonski, Pavol Breier, František Guldan, Jozef Hanula, Milan Hnat, Alan Hyža, Ladislav Kacvinský, Petra Konôpková, Oto Korkoš, Gabriel Kosmály, Štefan Kubík, Matúš Lányi, Jaroslav Malík, Peter Rónai, Emil Sedlák, Mikuláš Siranko, Monika Stacho, Amalka Ľudmila Valenčíková, Peter Župník a iní

Hostia (cca 4 autori zo 4 krajín): Filipe Vilas-Boas (PT), Alejandro Mañas Garcia (ES), Anna Peternák (HU), Artur Ptak (PL) a iní

Výstava Krížom Krážom je putovaním cez zbierku Galérie umelcov Spiša v hľadaní kríža ako znaku a symbolu. Cieľom výstavy je priblížiť znak kríža v konfrontácii jednotlivých umeleckých diel zo zbierky galérie. Zámerom výstavy je pritom prekročiť náboženský význam kríža, poukázať na nové konotácie a súvislosti. Výstavu obohacujú diela vybraných zahraničných umelcov, ktorí ponúkajú iný pohľad na tému a rozširujú interpretačnú rovinu. Výstavný projekt bude realizovaný v rámci dramaturgického cyklu galérie Sacral Elementum.

Cyklus výstav ZBIERKA V DIALÓGU.

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

  

PONÁRANIE / VYNÁRANIE 

Site specific projekt výstavy vychádza z konceptu autorky Ivany Slávikovej, ktorá chápe umenie ako proces poznávania a interakcie s prostredím, ktoré ju obklopuje. Skúmanie hodnotových štruktúr v kontexte času a priestoru podlieha záujmu o špecifické fázy zrodu a formovania významovej skladby diela, pričom realizácia umeleckých a environmentálnych aktivít prezentuje aktívnu spoluúčasť na širších súvislostiach umenia a života. Východiskom prezentovaných diel sú špecifické socio-kultúrne udalosti orientované na konkrétne prostredia pod vodnou hladinou. 

Cyklus výstav PROFILY.

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS.

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz